Офіційний сайт Національної спілки фотохудожників України ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
 
[На головну]|[Полтавська обласна організація НСФХУ]|[Звіт за 2004 рік]|[Звіт за 2005 рік]|[Контакти]
[Звіт за 2006 рік]|[Звіт за 2007 рік]|[Звіт за 2008 рік]|[Звіт за 2009 рік]|[Звіт за 2010 рік]|[Звіт за 2011 рік]
[Звіт за 2012 рік]|[Звіт за 2013 рік]|[Історія фотографії у Полтаві]|[Роботи фотомайстрів Полтавщини]
[Звіт за 2014 рік]
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ФОТОХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
(нова редакція)

м. Київ – 2007

ЗАРЕЄСТРОВАНО ПРИЙНЯТО

Міністерством юстиції України Установчою Конференцією
31 грудня 1992 року Спілки фотохудожників України
Свідоцтво № 373 09 грудня 1989 року, м. Київ
У відповідності із Законом України Зі змінами та доповненнями,
"Про об'єднання громадян", зміни прийнятими ІІ-м Всеукраїнським
і доповнення до статуту Спілки З'їздом Спілки фотохудожників
фотохудожників України погоджені України 27 грудня 1998 року, м. Київ.
Мінюстом України 6 липня 1994 року Зі змінами та доповненнями,
за № 11-65-102 прийнятими З'їздом Національної Спілки фотохудожників України
Замінено свідоцтво про реєстрацію 27.11.2007 року, м. Київ
згідно постанови Кабміну України
№ 762 від 01.06.1998 р. Голова зборів (З'їзду)
20 липня 2000 року
Свідоцтво № 14 ________________ _______________

Взято до відома із змінами згідно
постанови КМУ від 17.11.2004 р.
№ 1556 та постанови КМУ від
06.07.1998 р. № 1015
14 січня 2005 р.

Взято до відома із змінами згідно
рішення З'їзду Національної
Спілки фотохудожників України
від 27 листопада 2007 р.

Заступник Міністра юстиції

______________ ________________

С Т А Т У Т

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ФОТОХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
(нова редакція)
м. Київ - 2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Національна Спілка фотохудожників України (надалі Спілка) є національною всеукраїнською творчою спілкою, суб'єктом творчої діяльності, яка об'єднує діячів фотомистецтва, фотохудожників, фотожурналістів, фотографів, художників, науковців, інших спеціалістів, зайнятих в галузі художньої, фотодокументальної, рекламної і прикладної фотографії та фото критики, має фіксоване членство і діє на підставі Статуту.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законами України, зокрема, "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність творчих спілок, і цим Статутом.
1.3. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України.
1.4. Спілка діє на принципах добровільного об'єднання її членів, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання та захисту авторських прав.
1.5. Спілка незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.
1.6. Спілка є юридичною особою. Місцеві організації Спілки в разі їх реєстрації набувають права юридичної особи. При цьому вони діють на підставі власних Статутів, що затверджуються Правлінням Спілки та не суперечать Статуту Спілки.
Місцеві організації Спілки, які не набувають права юридичної особи, діють на підставі Статуту Спілки.
Спілка має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатки, штампи, власну символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Спілки та реєструються у встановленому законодавством порядку.

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Головною метою Спілки є задоволення та захист законних інтересів членів Спілки, надання допомоги у вирішенні їх проблем, координація їх колективних зусиль для всебічного розвитку фотомистецтва України. Турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Спілки. Створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури.
2.2. Основними завданнями Спілки є:
- творча діяльність у галузі культури і мистецтва;
- розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
- видання газет, журналів, книг, фотоальбомів та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів Спілки;
- пропагування досягнень фотомистецтва, поширення знань з фотографії;
- сприяння відродженню, розвиткові та популяризації національного фотомистецтва, творчому використанню народних традицій у розвиткові культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;
- постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;
- надання допомоги (в тому числі - матеріальної) членам Спілки з метою сприяння їх участі у міжнародних творчих заходах;
- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;
- виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів;
- заохочення українських та зарубіжних фотомитців шляхом встановлення премій, представлення до державних нагород, почесних звань, а також іменних стипендій.
2.3. Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спілка має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої та законні інтереси членів Спілки у державних органах, судах та громадських організаціях;
- брати участь у розробці державних нормативно-правових актів, що стосуються творчих спілок;
- брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення тощо;
- представляти творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, почесними грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення;
- здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника чи орендаря відповідно до чинного законодавства України;
- здійснювати управління майновими правами членів Спілки, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права";
- бути засновником нових та входити до складу засновників діючих підприємств (товариств), входити до складу міжнародних організацій;
- доручати своєму структурному підрозділу "Фонд фотомистецтва України", створеному за постановою Кабінету Міністрів України № 8 від 17.05.1991 року проведення виставок, презентацій тощо з відповідним фінансуванням;
- здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

3. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1. Членство в Спілці - індивідуальне. Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років: фотохудожники, фотографи та інші фахівці в галузі художньої, документальної, рекламної та прикладної фотографії, які досягли високого професійного рівня або зробили значний внесок у розвиток фотомистецтва, визнають статут Спілки, беруть безпосередню участь у діяльності Спілки та сплачують членські внески.
3.2. Порядок прийому у члени Спілки та виключення з неї визначаються у спеціальному положенні, що затверджується Правлінням Спілки.
3.3. Людина, яка має намір вступити до Спілки, подає до місцевої організації Спілки особисту письмову заяву, а також творчі роботи або публікації, видання, наукові праці, що засвідчують особистий внесок бажаючого вступити у розвиток фотомистецтва і дозволяють оцінити рівень його фотомистецької кваліфікації.
3.4. Розгляд представлених робіт і документів проводиться в індивідуальному порядку на загальних зборах місцевої організації Спілки. При схвальному рішенні збори рекомендують кандидата до вступу в члени Спілки приймальній комісії Спілки.
Якщо людина, яка хоче вступити в члени Спілки, не погоджується з рішенням загальних зборів місцевої організації з оцінки її професійного рівня, вона може оскаржити це рішення до Правління Спілки. Питання розглядається фахівцями приймальної комісії, яка виносить пропозицію про прийом чи відмову в прийомі до складу членів Спілки. Рішення Правління Спілки з цього питання є остаточним і оскарженню не підлягає.
3.5. Прийнятому у члени Спілки, головою місцевої організації від імені голови Правління Спілки вручається членський квиток і значок єдиного зразку, форма яких затверджується Правлінням Спілки.
3.6. Для забезпечення умов для творчої діяльності член Спілки має право на отримання окремої кімнати (кабінет, майстерня) або додаткової жилої площі розміром не менше як 20 кв.м., що оплачується в одинарному розмірі.
3.7. Члени Спілки зобов'язані:
- дотримуватися положень Статуту Спілки та рішень колективних органів Спілки і виконувати покладені на члена Спілки обов'язки;
- брати участь у здійсненні статутних цілей та завдань Спілки;
- направляти свої роботи для участі у виставках, які організує Спілка;
- сплачувати вступний членський внесок і в першому кварталі поточного року - щорічні членські внески.
3.8. Члени Спілки мають право:
- обирати і бути обраними в органи керівництва Спілки;
- брати участь у всіх відкритих заходах Спілки, вільно обговорювати у пресі та інших засобах масової інформації всі питання діяльності Спілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку;
- звертатися у всі органи Спілки за захистом і підтримкою своїх прав, інтересів, а також з питаннями, заявами, пропозиціями і вимогами відповіді по суті свого звернення;
- отримувати творчу, а також правову допомогу від Спілки, необхідну для здійснення своєї професійної діяльності;
- користуватися всіма видами культурного, матеріального та іншого забезпечення і відпочинку, що є в розпорядженні Спілки;
- за особистою ініціативою бути присутнім на З'їзді чи засіданні виборного органу;
- обирати місцеву організацію, до складу якої вони мають бажання входити (за згодою її членів) відповідно до Положення про порядок прийому у члени Спілки.
3.9. Виключення з членів Спілки здійснюється у випадках:
- за особистою заявою;
- за невиконання статутних вимог або вчинення дій, що дискредитують Спілку чи її членів;
- за понад дворічну творчу бездіяльність без поважних причин;
- за несплату річних членських внесків у встановлений Статутом термін на протязі двох років.
Виключення з членів Спілки проводиться рішенням загальних зборів місцевої організації при участі не менше двох третин її членів і набуває чинності після затвердження Правлінням Спілки.
За систематичне, впродовж двох років, ігнорування особистої участі в загальних зборах місцевої організації, членство у Спілці призупиняється і питання подальшого перебування у Спілці розглядається на загальних зборах місцевої організації та Правління Спілки, рішення якого є остаточним.
Особи, що були виключені або добровільно вийшли зі Спілки, на загальних підставах можуть порушити клопотання про вступ до неї через один рік після виходу.
Виключити з членів Спілки може також Пленум Правління, З'їзд за дії або вчинки (доведені та очевидні), які наносять шкоду Спілці або її членам.
Ініціатором виключення може виступити будь який виборний орган Спілки або член Спілки, які мають доведені мотиви. Присутність члена Спілки на засіданні по його виключенню є обов'язковою. Але його відсутність на засіданні без поважних причин в разі коли він був повідомлений належним чином та якщо про ці причини члени засідання не були обізнані, не може перешкоджати прийняттю рішення про виключення зі складу Спілки.
Оскаржити прийняте рішення про виключення з Спілки її колишній член може до Правління, або З'їзду Спілки.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

4.1. Спілка є всеукраїнською організацією, що об'єднує місцеві організації.
4.2. Діяльністю Спілки керують загальні збори (З'їзд), Правління, президія Правління та голова Правління.
4.3. Вищим керівним органом Спілки є загальні збори - З'їзд, що скликається один раз на п'ять років. Делегатів на З'їзд обирають місцеві організації на загальних зборах виходячи з прийнятого Правлінням Спілки представництва регіонів.
Члени Правління Спілки є делегатами З'їзду поза регіональними квотами. Рішення загальних зборів (З'їзду) є правочинними, якщо на ньому були присутні не менше ніж дві третини обраних делегатів і за них проголосувала більшість делегатів (за виключенням деяких випадків передбачених Статутом).
4.4. У невідкладних випадках рішення про скликання загальних зборів (З'їзду) приймається Правлінням Спілки або на вимогу не менш як однієї третини членів Спілки.
4.5. З'їзд:
- затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни та доповнення;
- заслуховує та затверджує звіти Правління Спілки, ревізійної комісії та Фонду фотомистецтва України;
- визначає основні напрями діяльності Спілки на черговий період, перспективи розвитку фотомистецтва в Україні, розглядає та затверджує цільові програми творчої діяльності;
- визначає структуру, чисельність та порядок формування керівних органів Спілки;
- обирає Правління Спілки;
- обирає президію Правління Спілки;
- обирає Голову Правління;
- затверджує положення про ревізійну комісію і обирає склад ревізійної комісії;
- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки;
- розглядає інші важливі питання діяльності Спілки.
4.6. Правління Спілки:
- обирається загальними зборами (З'їздом) Спілки строком на 5 років і здійснює керівництво діяльністю Спілки в період між З'їздами від імені Спілки і приймає рішення з усіх питань;
- формується з числа обраного голови Правління Спілки, керівників місцевих організацій Спілки та членів Спілки, обраних загальними зборами (З'їздом) членами Правління. Керівники місцевих організацій Спілки мають право рекомендувати до складу Правління замість себе іншого представника цієї організації, а голова Правління Спілки має право рекомендувати включити до складу Правління призначених ним посадових осіб секретаріату Правління, про що приймається окреме рішення пленуму Правління, достатнє для збільшення складу Правління, обраного З'їздом Спілки;
- з моменту переобрання керівників місцевих організацій вони втрачають повноваження членів правління і їх місце займають новообрані особи (з подальшим затвердженням таких змін на черговому або позачерговому З'їзді);
- пленум Правління скликається в разі необхідності, але не менше двох разів на рік. Правління правоздатне приймати рішення при наявності не менше ніж дві третини його членів. Голосування, як правило, проводиться відкрито простою більшістю голосів.
- вирішує питання щодо юридичного статусу місцевих організацій Спілки;
- координує статутну діяльність Спілки, реалізує виконання рішень З'їздів, організує контроль за їх виконанням;
- в разі незадовільної роботи секретаріату Правління має право порушити питання про недовіру і більшістю голосів усунути від роботи голову Правління Спілки або будь кого з секретарів Спілки з наступним переобранням на позачерговому або черговому З'їзді Спілки;
- обговорює поточні питання діяльності Правління Спілки і ухвалює та приймає рішення по них;
- ухвалює короткострокові програми діяльності Спілки;
- вносить зміни в складі ревізійної комісії Спілки замість членів, які вибули (з подальшим затвердженням на позачерговому або черговому З'їзді Спілки);
- затверджує посадових осіб секретаріату Правління, призначених головою Правління, голову художньої ради, головного редактора періодичних видань, генерального директора Фонду фотомистецтва України, голову приймальної комісії.
- затверджує перелік комісій з основних напрямів діяльності, обирає їх склад та затверджує їх голів. Обирає Національний комітет FIAP його голови та офіцера зі зв'язків з FIAP;
- формує з представників творчих комісій Художню раду Спілки, яка є дорадчим органом з творчих питань при секретаріаті Правління, оцінює якість виставочних фоторобіт та фотовидань, що готуються до друку, і працює на громадських засадах;
- затверджує кошторис та звіт про роботу секретаріату за поточний рік;
- призначає редакційні ради і колегії періодичних видань та редакційно-видавничого відділу Спілки, контролює їх роботу;
- висуває твори членів Спілки на здобуття встановлених урядом України премій, порушує клопотання про призначення пенсій, стипендій тощо;
- присвоює звання "Почесний член Національної спілки фотохудожників України";
- затверджує положення, які регламентують діяльність Спілки та її органів;
- затверджує положення, які регламентують міжнародну діяльність Спілки;
- вирішує питання про надання фінансової допомоги Спілкою місцевим організаціям, які мають статус юридичної особи, за рахунок надходжень коштів з Державного Бюджету України;
- вирішує статутні питання, котрі торкаються Спілки із подальшим затвердженням на З'їзді.
4.7. Президія Правління Спілки:
- обирається загальними зборами (З'їздом) і здійснює керівництво діяльністю Спілки в період між З'їздами від імені Правління Спілки і приймає рішення з питань, делегованих їй Правлінням Спілки відповідно до Положення, затвердженого Правлінням Спілки;
- формується з числа обраного Голови Правління Спілки його заступників та частини членів Правління Спілки, які мають авторитет і вагомі заслуги перед Спілкою чи є керівниками найбільш чисельних або діяльних місцевих організацій;
- засідання президії Правління збираються головою правління Спілки в разі необхідності, але не менше одного разу в два місяця. Президія Правління правоздатне приймати рішення при наявності не менше ніж дві третини її членів. Голосування проводиться відкрито простою більшістю голосів членів президії Правління.
- Голова Правління Спілки має право запросити на засідання президії Правління Спілки будь кого з працівників секретаріату Спілки або посадових осіб інших організацій та підприємств, які на його погляд необхідні для вирішення конкретних питань щодо діяльності Спілки;
- рішення президії Правління Спілки є обов'язковими для голови Правління Спілки та секретаріату Правління;
- голова Правління Спілки має право оскаржити прийняте президією Правління Спілки рішення до Правління або З'їзду Спілки.
4.8. Секретаріат Правління Спілки:
- затверджується Правлінням за поданням Голови Правління Спілки;
- є виконавчим органом Правління в період між його пленумами;
- координує творчу, організаційну діяльність Спілки, а також керує фінансово-господарською діяльністю Спілки;
- здійснює контроль за виконанням рішень З'їздів і пленумів Правління Спілки, рішень президії Правління Спілки;
- координує творчу діяльність правлінь місцевих організацій Спілки;
- контролює фінансово-господарську діяльність правлінь місцевих організацій Спілки в частині використання грошових коштів та матеріальних цінностей, які були передані їм Спілкою, отримані як членські внески, або отримані з державного бюджету України чи з місцевого бюджету адміністративної одиниці України;
- контролює фінансово-господарську діяльність організацій, установ і підприємств Спілки, створених для виконання статутних завдань Спілки;
- здійснює координацію міжнародних зв'язків Спілки, в тому числі керує участю Спілки у FIAP та інших міжнародних організаціях.


4.9. Голова Правління Спілки:
- обирається загальними зборами (З'їздом) Спілки строком на 5 років, шляхом таємного голосування і вважається обраним якщо за нього проголосувала більше половини присутніх. У разі коли жоден з претендентів не набрав достатньої кількості голосів проводиться другій тур таємного голосування між двома претендентами, що набрали найбільшу кількість голосів;
- без довіреності та доручення виконує всі дії, що не суперечать Законам України, від імені Спілки;
- укладає від імені Спілки та відповідно до цього Статуту угоди, договори, які не суперечать законодавству, виконує інші дії, які стосуються діяльності Спілки;
- відкриває розрахунковий та інші рахунки (в тому числі - валютні) в банківських установах;
- самостійно розробляє і затверджує штати, визначає оклади, форми оплати праці робітників секретаріату Спілки, приймає їх на роботу та звільняє відповідно до вимог чинного законодавства;
- видає в межах своєї компетенції накази, надає вказівки, обов'язкові для всіх працівників секретаріату Правління;
- підписує документи Спілки, видає довіреності та доручення, представляє Спілку в державних і судових органах, громадських організаціях, на всіх підприємствах, установах та організаціях;
- підписує рішення Правління і секретаріату Правління Спілки, є розпорядником кредитів у межах поточної фінансової діяльності;
- здійснює координацію міжнародних зв'язків Спілки та представляє Спілку за кордоном України;
- вирішує інші питання, які не входять до компетенції загальних зборів (З'їзду), Правління Спілки або президії Правління Спілки.
Одна і таж сама особа не може займати посаду голови Правління Спілки більш ніж два 5 річні терміни підряд.
4.10. Ревізійна комісія Спілки:
- Обирається загальними зборами (З'їздом) Спілки строком на 5 років простою більшістю голосів делегатів загальних зборів із членів Спілки, котрі не входять до складу Правління і не займають керівних посад в Спілці;
- здійснює контроль за виконанням рішень З'їзду і використанням фінансових ресурсів;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг;
- за проханням голови Правління Спілки здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю місцевих організацій Спілки в частині оформлення документації загальнодержавного значення та використання грошових коштів та матеріальних цінностей, які були передані їм Спілкою, отримані як членські внески, або перераховані з державного бюджету України чи з місцевого бюджету адміністративної одиниці України;
- підзвітна З'їзду Спілки.
4.11. Місцеві організації Спілки:
- створюються в областях України, Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Місцева організація делегує свого керівника, або за проханням керівника - іншого члена організації до складу Правління Спілки з правом ухвального голосу незалежно від чисельності організації.
- найвищим органом місцевої організації Спілки є загальні збори її членів, на яких керуючись власним Статутом, шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю голосів обираються її керівні органи. Чисельний склад Правління та ревізійної комісії визначаються загальними зборами.
- правління місцевої організації Спілки обирається строком на п'ять років і є виконавчим органом між загальними зборами, підзвітне їм і у відповідності з їхнім рішенням провадить всю творчу, громадську і фінансово-господарську діяльність організації;
- рішення приймають на загальних зборах на яких присутні не менше ніж дві третини членів організації і рішення прийнято відкритим голосуванням більшістю присутніх членів організації. У разі неможливості члена місцевої організації прийняти участь у загальних зборах (хвороба, відрядження тощо), він заздалегідь звертається з відповідною заявою до правління місцевої організації Спілки і за таких підстав його відсутність не впливає на кворум загальних зборів. Однак така неучасть не може тривати більш ніж один рік;
- можуть створювати творчі секції, самостійно проводити творчі виставки тощо;
- розробляти та затверджувати положення організації по координації діяльності секцій організації;
- повинні зареєструватись в органах місцевої виконавчої влади і набути статус юридичної особи. У разі відсутності реєстрації, представник організації входить до складу Правління Спілки з правом дорадчого голосу.
4.12. Обраним делегатам загальних зборів (З'їзду), а також членам Правління Спілки та ревізійної комісії, які проживають за межами населеного пункту, в якому проводяться З'їзд або засідання президії Правління чи пленуму Правління, отримують від Спілки грошову компенсацію за проїзд при наявності проїзних квитків, а також добові, розмір яких встановлюється відповідною постановою Кабінету Міністрів України для державних підприємств. Цей же порядок встановлюється для представників місцевих організацій Спілки, членів Художньої ради, членів комісій Спілки, які прибули до Києва по офіційному запрошенню голови Правління Спілки для вирішення нагальних питань Спілки чи її місцевих організацій.
4.13. Звітність про діяльність Спілки має відкритий характер та повинна бути доступною кожному її члену.

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ

5.1. Спілка бере активну участь у міжнародному фотографічному русі і підтримує різноманітні творчі і ділові зв'язки із зарубіжними професійними спілками і товариствами фотографів, з державними, громадськими і приватними організаціями, музеями, фото галереями, агентствами і фотографічними фірмами з метою широкого обміну професійним досвідом, культурними цінностями, пропаганди досягнень українського фотомистецтва, розвитку матеріально-технічної бази вітчизняної фотографії, зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, представляє Україну в міжнародній Федерації фотомистецтва (FIAP).
5.2. Спілка направляє подання на присвоєння міжнародних звань FIAP членам Спілки.
5.3. Спілка накреслює основні напрямки, форми і обсяги своєї міжнародної діяльності, допомагає у встановленні міжнародних зв'язків місцевим організаціям, координує ці контакти.
5.4. Спілка укладає двосторонні і багатосторонні угоди про співробітництво із закордонними організаціями і підприємствами.
5.5. Спілка проводить в Україні міжнародні фотовиставки, зустрічі, симпозіуми та семінари з питань фотомистецтва, бере участь у таких заходах за кордоном.
5.6. Спілка направляє за кордон і приймає в Україні делегації фотографів та представників фотографічних музеїв, галерей, видавництв та фірм.
5.7. Спілка сплачує внески у валюті до міжнародних організацій, де вона є членом.
5.8. Спілка має право приймати валютні платежі від організаторів закордонних виставок за участь у виставках в Україні, а також премії у валюті за зайняття членами Спілки призових місць у закордонних виставках і виплачує ці кошти членам Спілки у національній валюті України.
5.9. Спілка має право приймати від своїх членів внески за їх особисту участь у міжнародних виставках і перераховувати ці кошти організаторам закордонних виставок у валюті за участь членів Спілки у закордонних виставках.

6. КОШТИ І МАЙНО СПІЛКИ

6.1. Кошти Спілки складаються з:
- вступних та щорічних членських внесків;
- надходжень від фотовиставок, конкурсів, аукціонів, інших культурно-масових заходів, спрямованих на виконання статутних завдань;
- фінансування з Державного бюджету України;
- винагороди за управління майновими правами авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права";
- відрахувань від видавничої та рекламної діяльності;
- доходів, отриманих внаслідок підприємницької діяльності підприємств Спілки, що спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;
- добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
- інших надходжень, не заборонених законодавством України.
6.2. Розмір вступних та щорічних внесків встановлює Пленум Правління Спілки, враховуючі економічні умови в Україні на даний період.
6.3. У власності Спілки можуть бути адміністративні будинки, фотостудії, творчі майстерні, виставочні зали, будинки і бази відпочинку, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше майно, яке придбане за власні кошти або передане Спілці для виконання статутних завдань. Кошти і майно Спілки не можуть перерозділятися між членами Спілки і використовуються виключно для виконання статутних завдань або на цілі, пов'язані з розвитком галузі фотомистецтва.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

7.1. Діяльність Спілки може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація або ліквідація Спілки відбувається за рішенням загальних зборів (З'їзду), якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини обраних делегатів або за рішенням суду.
7.3. У разі ліквідації Спілки створюється ліквідаційна комісія органом, який прийняв рішення про ліквідацію Спілки.